Obowiązek Informacyjny RODO

1. Arti-IT z siedzibą 00-714 Warszawa,ul.Czerniakowska 26/9 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dn. 27. kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/ WE,zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zggodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jdnym lub większej liczbie określonych celów;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żadanie osoby, którejuu dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędnych charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobobowych, w szczególności gdy osoba, któej dane dotyczą jest dzieckiem. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, formy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

- dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą:

- dane osobowe przetwarzane napodstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Arti-IT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Posiada Pani/Pan prawo do żadania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane.


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304